Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Enable notification but disable web push popup

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Is there a way to leave Firefox notifications on but turn off the web push popup window? I want to keep my notifications on and get an audio notification but I don't want to see the popup on my computer when I get notifications.

If this isn't possible, how can we get this feature added?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.