Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

CUNY Office 365 Queens College

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Through Queens College, I have an Office 365 account in which I used a week and a half ago to make power points and now the power points will not download so I can not submit work I already did for my classes. It says that the page is not secure and has access to personal things about me... like what is going on????? HELP PLEASE!!

-Sophia Kaufman

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Sophia, don't panic! There are many reasons that a connection can fail.

If this is urgent, try downloading in Safari.

If you have some more time for troubleshooting, does anything in the following article help: Secure connection failed and Firefox did not connect?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.