Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cannot record on Facebook massenger cause firefox doesn't allow it

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi oria-amir

more options

hi

there is a problem with Firefox in its latest version...

I want to record massages but i'm getting an error massage that i must go into firefox and allow it to use the microphone but i cant! i cannot put the facebook address into it. My friend also tried doing it and there is a problem. Before i'm moving to another browser can you help me?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try this. ctl+i to get page information, on the Permissions tab, towards the bottom, 'Allow' the microphone.

Hữu ích?

more options

unfortunately it doesn't work... i did exactly that but it still wont let me use the microphone in Facebook massanger... :-( it doesn't save it so every time I'm going into the preferences the option for the microphone is "always ask" but it doesn't ask... I managed to put Facebook inside and permit using the microphone but it's not working what can i do about it? Lots of my friends were also tried and they got the same error with firefox

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.