Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't start fresh. Missing profile

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

So I have copped a issue with mozilla a weird crash.

so I did the whole just uninstall thing. Hoping a reinstall will fix what ever was causing it to not open up.

No I did not look for help.Here. So on reinstall it states. Missing profile not accessible

I have read all the help stuff. None of it makes any sense. I am not an IT person. I fix cars I use my hands. And I like watching You tube and porn.

So why can't this be a simple reinstall. why does it keep looking for a profile folder. I got no idea where it would be ?

I am going to guess either - burn the computer. Or hire a IT specialist.

I like Mozilla it seemed to work better than the rest.

Why does it need a profile? Why Can't I start fresh?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

This usually happens if you still have a profiles.ini file that is used to register all the profiles, but the profile marked as default in profiles.ini is no longer present. If you want to start with a new profile then you need to delete profiles.ini with Firefox closed.

You can find the profiles.ini file in a hidden location in "AppData\Roaming":

  • Windows: %AppData%Mozilla\Firefox\
    C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.