Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Facebook only comes up with error message, I don't know why, I don't know how to fix it, I cannot contact Facebook

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.facebook.com. PR_CONNECT_RESET_ERROR

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem. 

Got the above error in Foxfire, the attached in Microsoft Edge & Chrome..... very disheartening.... I remember clearing cookies but not passwords as I was instructed somewhere.... Please help me.... Thank you

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hữu ích?

more options

What security software do you have?


You can check the connection settings.

  • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a proxy to connect to internet then try to select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See "Firefox connection settings":

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.