Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Protection and Unncessary Overhead - Missing Features

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hello Team,

There are two things which have been missing out from Firefox for many years.

1. Allow the Add-ons for (only) Private mode - Extra Protection. There are many Add-ons which I am only comfortable running in Private mode. There has to 3 options in the settings to choose; enable add-ons in Standard Mode, Private Mode or in Both.

2. Useless History - Unnecessary Overhead on Disk and Memory. There are many websites for which I don't want them to have a History such as Google Search; Gmail; Outlook; Twitter; YouTube, etc by obviously running in Standard Window (Not Private).

Users should have the option to let the Firefox know to not save visited URLs history for specific websites. Or keep the history not-older than 30-days for selective websites.

Let's make Firefox more secure, efficient and faster!

Regards, Rashid

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.