Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

metamask is blank in firefox version 92.0.1

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

After firefox updated to latest version 92.0.1 on my laptop this morning, my metamask extension all the sudden didnt work anymore, just showing a blank metamask.

Closed and reopened firefox, turned extention on and off, but didnt sort the issue. Any suggestions?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.