Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can i open the wordpress site on mozilla firefox?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shashank Shekhar

more options

Hello, i am a professional blogger. i am making lot of website on google chrome but it performance is slow. so I decided to change my browser because my synogut product is not performance well and I don't know that the Mozilla is integrated or support the WordPress site or not.

Giải pháp được chọn

Hi bj4719169,

Yes wordpress absolutely work well on Mozilla Firefox browser. I am also web developer and using wordpress since last 3 years and I didn't faced any problem yet. So, I would recommend you can undoubtedly use firefox browser for wordpress sites.

Hope my answer solved your query. Thank you.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi bj4719169,

Yes wordpress absolutely work well on Mozilla Firefox browser. I am also web developer and using wordpress since last 3 years and I didn't faced any problem yet. So, I would recommend you can undoubtedly use firefox browser for wordpress sites.

Hope my answer solved your query. Thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.