Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I used to be able to save my ADD-ONS by Logging in case of Firefox reloads..

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I had to totally reload my OS, Firefox, etc as I lost everything and now trying to restore... Before this re-build, I was able to 'login' to a place that I had saved my ADD-ONS by logging in... Now I have recovered most of my ADD-ONS and want to save them to where I saved my previous one. But when I go to the ADD-ON page, I no longer see a LOGIN to save/retrieve my old ADD-ONS.

Did my crash delete my "acct" that saved my ADD-ONS, or did Mozilla do away with that feature?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

In recent years, the Add-ons site switched to using your Firefox Account for login. I think the site still allows you to create add-on lists, but I haven't tried it myself.

Hữu ích?

more options

Oh, if you meant Firefox Sync, it works best for exchanging data (such as the list of installed extensions) between two different "live" Firefox installations. It doesn't always work as a backup.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.