Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Fresh Start

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I've used Firefox for years and like it. I have noticed a few subtle issues and I'd like to start fresh. New download, no extensions, no changes; everything back like it's a brand new install.

Could someone tell me in laymen terms how to remove the existing load and get everything back to it's original state so I can load a new copy?

Thanks, Jeff

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Refreshing Firefox {web link} is a LAST RESORT ! !

Refreshing Firefox -- easily fix most problems

If you're having problems with Firefox, refreshing it can help. The refresh feature fixes many issues by restoring Firefox to its factory default state while saving your essential information like bookmarks and open tabs. Everything else, like user settings and add-ons, are removed. Note: Refresh saves your old profile to the desktop in a folder called Old Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.