Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Help....Seems I have a quick forms problem. Annoying but now feel it's creating other probs. Wanna dump it, but cannot find it in my apps....HELP. Smiling.Mac 10.3.6, Firefox 92.0.1it

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Help....Seems I have a quick forms problem. Annoying but now feel it's creating other probs. Wanna dump it, but cannot find it in my apps....HELP. Smiling.Mac 10.3.6, Firefox 92.0.1it

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I think you are talking about the auto-filler built into Firefox.

Do any of these links help you? https://support.mozilla.org/en-US/kb/control-whether-firefox-automatically-fills-forms

https://support.mozilla.org/en-US/search?w=1&q=autofill

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.