Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

SBS TV on demand error message - program does not play in Firefox

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

SBS TV on demand - to play a missed TV show used to work up but now it does not and the following message comes up

Video Playback Error

Sorry, we’ve encountered an error playing this video. If you have an ad blocker turned on, try turning it off or whitelisting our website before trying again. This may prevent you from loading videos.

tried Chrome and it plays, so it is a Firefox setting and I do not know which 

Thank you

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.