Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Transform / Rotate on hover & active/select

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
more options

I have managed to transform / rotate almost all of my various buttons, bookmark folder icons & site favicons and also other icons like in the appmenu and the locationbar/ac_popup pane various search favicons along the bottom of that panel. (see below code)

However I have been unable to achieve the same with the follow areas: - bookmark/history sidebar. - menubar History and Bookmarks drop down menus & submenus. - locationbar/ac_popup panel site favicons


/*************************/ /* ROTATE ICONS ON HOVER */ /*************************/

/*rotate icons on hover*/

  1. nav-bar toolbarbutton:hover > .toolbarbutton-badge-stack,

checkbox:hover > .checkbox-check, menuitem:hover > hbox > .menu-iconic-icon, toolbarbutton:hover > image, button:hover > .button-box > .button-icon {

 transform: rotate(30deg) !important;
 -moz-transform: rotate(30deg) !important;

}

/*rotate icons on active (clicked)*/

  1. nav-bar toolbarbutton:active > .toolbarbutton-badge-stack,

checkbox:active > .checkbox-check, menuitem:active > hbox > .menu-iconic-icon, toolbarbutton:active > .toolbarbutton-icon, button:active > .button-box > .button-icon {

 transform: rotate(75deg) !important;
 -moz-transform: rotate(75deg) !important;

}

/*if it doesn't have this then the icons get swapped to the other side on hover*/

  1. nav-bar toolbarbutton > .toolbarbutton-badge-stack,

checkbox > .checkbox-check, menuitem > hbox > .menu-iconic-icon, toolbarbutton > .toolbarbutton-icon, button > .button-box > .button-icon {

 transform: rotate(0) !important;
 -moz-transform: rotate(0) !important;

}

I have managed to transform / rotate almost all of my various buttons, bookmark folder icons & site favicons and also other icons like in the appmenu and the locationbar/ac_popup pane various search favicons along the bottom of that panel. (see below code) However I have been unable to achieve the same with the follow areas: - bookmark/history sidebar. - menubar History and Bookmarks drop down menus & submenus. - locationbar/ac_popup panel site favicons /*************************/ /* ROTATE ICONS ON HOVER */ /*************************/ /*rotate icons on hover*/ #nav-bar toolbarbutton:hover > .toolbarbutton-badge-stack, checkbox:hover > .checkbox-check, menuitem:hover > hbox > .menu-iconic-icon, toolbarbutton:hover > image, button:hover > .button-box > .button-icon { transform: rotate(30deg) !important; -moz-transform: rotate(30deg) !important; } /*rotate icons on active (clicked)*/ #nav-bar toolbarbutton:active > .toolbarbutton-badge-stack, checkbox:active > .checkbox-check, menuitem:active > hbox > .menu-iconic-icon, toolbarbutton:active > .toolbarbutton-icon, button:active > .button-box > .button-icon { transform: rotate(75deg) !important; -moz-transform: rotate(75deg) !important; } /*if it doesn't have this then the icons get swapped to the other side on hover*/ #nav-bar toolbarbutton > .toolbarbutton-badge-stack, checkbox > .checkbox-check, menuitem > hbox > .menu-iconic-icon, toolbarbutton > .toolbarbutton-icon, button > .button-box > .button-icon { transform: rotate(0) !important; -moz-transform: rotate(0) !important; }