Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

the browser with lock said amazon certificant with restrictions for a child when I clicker help browser console

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options
  1. 1 please someone clarify why there was a child profile linked to my amazon profile .I discovered this when i purchased a book today which I deleted it on my amazon account page .
  2. 2 when I am on my only fan account , how can I fix the page to open up so it not all condensed the page only open up if i click on a specifc creator that i subscribe to . my feed on the home page seems off ..?

thank you so much . I am not in a rush for response , i just would like to be on website and enjoy the experience and browse with legit safe guards

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.