Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

opening a link defaults to "save as"

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi newmarket2

more options

Normally, when I click on a link that connects to a file, I'll get an option window allowing "Save" or "Open with". A few days ago, FF is defaulting to "Save" The same operation in Chrome still returns the option window.

Is there a setting I need to change?

Giải pháp được chọn

Does this vary depending on the type of file? If the option on the Settings page for that content type is "Save File" instead of "Always ask", then Firefox won't prompt you to make a choice. This article describes how to check and change that setting:

Change what Firefox does when you click on or download a file

Does that make any difference?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Does this vary depending on the type of file? If the option on the Settings page for that content type is "Save File" instead of "Always ask", then Firefox won't prompt you to make a choice. This article describes how to check and change that setting:

Change what Firefox does when you click on or download a file

Does that make any difference?

Hữu ích?

more options

I know it was happening with pdf's. Somehow, the setting for adobe reader was changed from 'always ask' to 'save' I changed it back Thanks!!!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.