Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark list instead of scroll

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 2 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Is it possible to have folders with a lot of bookmarks displayed in multiple columns, instead of the scroll arrow?

Side question, is it possible to reduce bookmark list item thickness? I like the redesign, but the bookmarks are super thick, would much prefer the old, thin ones.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Yes and no?

In the past, various users have posted (unofficial, community-supported) style rules to split the bookmarks list over multiple columns. However, these rules are not "one size fits all" and require tweaking various parameters. I haven't gotten them to work well with folders that contain an enormous number of items (requiring more than 4 columns), but if you want to play around...

/*
 Multi-column Bookmarks Menu for Fx92
 Ref. https://www.reddit.com/r/FirefoxCSS/comments/m2iu4z/firefox_multicolumn_bookmarks/
 TODO: horizontal scroll for too many columns? [2021-09-23]
*/

/* USER PARAMETERS */

#bookmarksMenuPopup, #BMB_bookmarksPopup {
 --user-top-bottom-padding: 2px; /* spacing tightness; default is 8px */
 --user-items-per-column: 45; /* reduce if the menu doesn't fit */
}

/* RULES */

/* Modify bookmark spacing only in bookmark menus */
menupopup:not(.in-menulist) > menuitem, 
menupopup:not(.in-menulist) > menu {
 padding-block: var(--user-top-bottom-padding, inherit) !important;
 min-height: unset !important;
}

/* Keep width to a reasonable total */
#bookmarksMenuPopup, #BMB_bookmarksPopup {
 max-width: 80vw !important;
 overflow-x: scroll !important; /* DOESN'T WORK */
}

/* Apply grid layout */
.menupopup-arrowscrollbox * {
 display: grid;
 grid-auto-flow: column;
 grid-template-rows: repeat(var(--user-items-per-column, 40), auto);
 grid-auto-columns: minmax(200px, 380px);
}
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

In the current Firefox 92 release you can only reduce the menu spacing via userChrome.css. In the next Firefox 93 release (current Beta/DE) they have added support to reduce the menu spacing via "Density: Compact" on the Customize page.

Note that "Compact" is no longer present by default as a Density choice in Customize.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Yes and no?

In the past, various users have posted (unofficial, community-supported) style rules to split the bookmarks list over multiple columns. However, these rules are not "one size fits all" and require tweaking various parameters. I haven't gotten them to work well with folders that contain an enormous number of items (requiring more than 4 columns), but if you want to play around...

/*
 Multi-column Bookmarks Menu for Fx92
 Ref. https://www.reddit.com/r/FirefoxCSS/comments/m2iu4z/firefox_multicolumn_bookmarks/
 TODO: horizontal scroll for too many columns? [2021-09-23]
*/

/* USER PARAMETERS */

#bookmarksMenuPopup, #BMB_bookmarksPopup {
 --user-top-bottom-padding: 2px; /* spacing tightness; default is 8px */
 --user-items-per-column: 45; /* reduce if the menu doesn't fit */
}

/* RULES */

/* Modify bookmark spacing only in bookmark menus */
menupopup:not(.in-menulist) > menuitem, 
menupopup:not(.in-menulist) > menu {
 padding-block: var(--user-top-bottom-padding, inherit) !important;
 min-height: unset !important;
}

/* Keep width to a reasonable total */
#bookmarksMenuPopup, #BMB_bookmarksPopup {
 max-width: 80vw !important;
 overflow-x: scroll !important; /* DOESN'T WORK */
}

/* Apply grid layout */
.menupopup-arrowscrollbox * {
 display: grid;
 grid-auto-flow: column;
 grid-template-rows: repeat(var(--user-items-per-column, 40), auto);
 grid-auto-columns: minmax(200px, 380px);
}

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.