Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox has problem signing-in my profile in a website

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hi. Since a couple of days I cannot sign-in in my amazon profile from Firefox: after I put my email, the page stay "thinking" and waving indefinitely the point up in the label (see pic). It never happened before. I've tried with other browsers and everything is alright, so it'd be for Firefox. I've tried all the basic standard solutions (to restart the system, refresh Firefox, update the system and antivirus etc.). I use windows 10 (64bits) with avast in a laptop ASUS, RAM 4MB, celeron 3. Please, check it: Firefox is my default browser. Thank you very much. Regards, Mikel.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.