Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

remove all cookies

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bithiah

more options

send the answer by mail to xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx

(email address removed by moderator; please do not post personal information on a public website; Forum rules and guidelines)

send the answer by mail to xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx <i>(email address removed by moderator; please do not post personal information on a public website; [https://support.mozilla.org/en-US/kb/mozilla-support-rules-guidelines Forum rules and guidelines])</i>

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hey there!

Please see the following link on how to clear cookies:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

more options

Hey there!

If your problem or question has been solved or answered, please mark an answer as the solution to let others know this thread has been solved. Thank you!

Kind regards,

Bithiah