Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Remove exit button

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

remove a icon on exit bar menu

Giải pháp được chọn

sandhyzidan said

not in new tab, but in exit, minimize, and restore down. im use a mozilla in linux

Not sure what Linux and window manager you are using however with ones like XFCE you can change position of buttons and remove/add buttons on titlebar in window manager style settings.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

What icon are you talking about?


Customize Firefox controls, buttons and toolbars {web link}

Type about:customizing<enter> in the address bar.

Note: about:customizing is no longer present in Firefox 47+ releases.

  • Press Alt or F10 to bring up the Menu Bar.Then View > Toolbars > Customize.
  • Right-click on a blank spot in the toolbar and select Customize.

In the new window, look for the icon. When you find it, hold down the left button on it, and move it to where you want it to be. You can move any of the icons you want from here, but; some icons are locked in place.

There is also a Restore Defaults button at the bottom right.

Hữu ích?

more options

i need to remove (+) on my exit, minimize, restore down. in my file manager there is no + icon, but in firefox there is a + icon in my exit bar (pict 1 my file manager, pict 2 mozilla firefox)

Được chỉnh sửa bởi sandhyzidan vào

Hữu ích?

more options

If you are talking about the + that opens a new tab, does my last post work on it?

Hữu ích?

more options

FredMcD said

If you are talking about the + that opens a new tab, does my last post work on it?

not in new tab, but in exit, minimize, and restore down. im use a mozilla in linux

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

sandhyzidan said

not in new tab, but in exit, minimize, and restore down. im use a mozilla in linux

Not sure what Linux and window manager you are using however with ones like XFCE you can change position of buttons and remove/add buttons on titlebar in window manager style settings.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.