Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Yahoo Mail is not supported on your browser" message

  • 9 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kathpbrown

more options

I've migrated to a new computer and installed the latest version of Firefox. I now get this persistent message when I try to access my email on Yahoo:

"The latest version of Yahoo Mail is not supported on your browser. Please use a supported browser below or use basic Mail". I then choose the basic Mail.

I'm using the latest version of Firefox and once I move around folders for a while, (Inbox, Trash, Sent), Yahoo remembers and gives me the latest version.

How can I make this permanent?

Giải pháp được chọn

This is likely caused by Avast Anti-Track modifying your user agent and adding some random characters and you will have to contact Avast about this if that causes problem for you. We can't do anything about this apart from identifying Avast Anti-Track as a possible cause.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (9)

more options

Your User Agent shows: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0/eSv19J8f-50

Note the junk at the end.


Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Hữu ích?

more options

This could be a problem with Avast Anti-Track, so if you use this software then try to disable it.

Hữu ích?

more options

Hi guys, The problem has gone in Safe Mode. I am using Avast Anti-Track and I'd like to keep doing so.

Hữu ích?

more options

If it works in Troubleshoot Mode and in normal mode with all extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) disabled then try to find which extension is causing the problem by enabling one extension at a time until the problem reappears.

Close and restart Firefox after each change via one of these:

  • "3-bar" menu button -> Exit (Power button)
  • Windows: File -> Exit
  • Mac: Firefox -> Quit Firefox
  • Linux: File -> Quit

Hữu ích?

more options

It's a clean install, I don't have any extensions.

Hữu ích?

more options

It could be Hardware Acceleration. How to disable Hardware Acceleration {web link}

Hữu ích?

more options

No, still got the problem after disabling Hardware Acceleration

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

This is likely caused by Avast Anti-Track modifying your user agent and adding some random characters and you will have to contact Avast about this if that causes problem for you. We can't do anything about this apart from identifying Avast Anti-Track as a possible cause.

Hữu ích?

more options

OK, thanks for your efforts. At least I know the cause now

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.