Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Not Saving My Username and Password

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Hi, I'm hoping someone can help me. I'm unable to save my username and passwords. I read that it could be that I had upgraded to a new version of Firefox. Apparently, I had previously downloaded Firefox a while ago and just recently reinstalled it. I guess it remembered. I check marked all the password settings and it still won't save at all. It said that I should downgrade to a previous version 68. Then, it asked which browser and that's where I'm stuck.

Can someone please help?

Thank you!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.