Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

installing Firefox ends up installing google chrome instead?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

After uninstalling Firefox which is actually chrome Firefox always ends google chrome browser the icon says Firefox but opens chrome instead?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The Firefox web browser from mozilla.org only comes as Firefox web browser. No version of desktop Firefox for Windows, Mac OSX, Linux from Mozilla has ever some with the completely separate Google Chrome web browser from Google as part of the download.

Perhaps you are starting up the Google Chrome web browse you already had installed on Windows 10 for some reason.

Or perhaps the Firefox web browser is indeed running but you are seeing the Google.com or Google.ca or whatever locale Google page in the Firefox window and think you see Google Chrome.

Also the web browser you used to post this question has a useragent of Firefox 92.0 on Windows 10 as you can see in your Question details > More System details on right of post.

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.