Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Gmail shortcuts not ignored in search bar

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
more options

I'm a gmail user and use its keyboard shortcuts extensively. The problem I've had in Firefox (but not Chrome) is that 2-3 times per day, when I'm typing in gmail's search bar, the shortcut handling code kicks in.

Here's a more detailed example:

  1. I hit `/` to go to the search bar
  2. I want to search for "peach", so I start typing that
  3. When I type the second letter, `e`, gmail recognizes that as the shortcut to archive the current message.

If I reload the gmail tab, it'll start working again.

I'm on MacOS. I've got five add-ons installed which have permissions on gmail (see attached image), but none strike me as the type which would affect javascript keyboard event handling. The most likely would be LastPass or uBlock origin.

Has anybody else encountered this? Found a solution?

Has anybody ele

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.