Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Locked out of my account

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

I'm locked out of my main account which I need for the bookmarks for my work. When they send an email to my account to unlock it gets returned. The email is spelled correctly and is accepting incoming emails. I've made a new account to write this message, I need access to my original account asap, how can I sort this?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.