Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

allow popup

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Fedora 33, Firefox all The web page wants permission to know my location and popups a yes/no box. I click on Yes expecting the box to do it's thing and go away. It doesn't, it remains and covers everything below it and locks the page.

And the problem is getting old ...

Fedora 33, Firefox all The web page wants permission to know my location and popups a yes/no box. I click on Yes expecting the box to do it's thing and go away. It doesn't, it remains and covers everything below it and locks the page. And the problem is getting old ...

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You could install uBlock Origin and use it to 'block' that 'element' or Nuke Anything. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/nuke-anything-enhanced/ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin/

more options

Is there a reason for the old version of Firefox?