On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to delete "import bookmarks" tab

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rdoucet1

more options

I recently installed Firefox Developer Edition on a Debian system. I synced my existing profile. There is currently an "import bookmarks" tab displayed that I am unable to delete. I see other existing questions asking and answering this problem, however, I do not have the "customization" option recommended.

I recently installed Firefox Developer Edition on a Debian system. I synced my existing profile. There is currently an "import bookmarks" tab displayed that I am unable to delete. I see other existing questions asking and answering this problem, however, I do not have the "customization" option recommended.

Giải pháp được chọn

ah, found it. more tool > customize toolbar

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

ah, found it. more tool > customize toolbar