Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do i search in the main bar in the middle of the screen as apose to the web address bar?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi janekburn71

more options

As the subject says, i don't wish to use the address bar to search i wish to use the bar in the middle of the screen like it used to be, this would be much easier for me with my visual impairment, can anyone advise please?

I use win10 and i have no plugins as far as i know for Firefox

Best wishes

Giải pháp được chọn

You can set this pref to false on the about:config page to make Firefox use the search bar on the Firefox Home page instead of going to the location bar.

  • browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can set this pref to false on the about:config page to make Firefox use the search bar on the Firefox Home page instead of going to the location bar.

  • browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hữu ích?

more options

Thank you :)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.