Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hyperlinks from outlook not working in Firefox 92.0

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

When I click on a hyperlink in Outlook email Outlook is all of a sudden throwing an error message "This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer. Please contact your system administrator."

Any ideas please? If I copy and paste the address into a browser it works.

Thank you

When I click on a hyperlink in Outlook email Outlook is all of a sudden throwing an error message "This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer. Please contact your system administrator." Any ideas please? If I copy and paste the address into a browser it works. Thank you

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You should also try asking here: https://support.microsoft.com

http://answers.microsoft.com/en-US/windows/forum/windows_10


The user account you were using, is it a normal user or an administrator?