Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Dark Theme

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 48 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Is there a quick short cut key stroke to turn ON/Off the Firefox browser screen Dark Theme? If the Windows 10 professional 64 Bit screen settings are set for Dark theme in Hi Contrast settings, for the visually impaired, The Firefox browser displays in bright white screen.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I don't think there is a quick setting.

Three suggestions:

(1) Set Firefox not to use High Contrast when rendering web pages (see: Disable high contrast mode in Firefox) (2) Select the Dark theme from the Themes list (steps below) (3) If Firefox is not taking the hint, set up the theme preference override (steps below)

For #2:

You can change themes on the Add-ons page. Either:

  • Ctrl+Shift+a (Mac: Command+Shift+a)
  • "3-bar" menu button (or Tools menu) > Add-ons
  • type or paste about:addons in the address bar and press Enter/Return

In the left column of the Add-ons page, click Themes. On the right side, find Dark and click its Enable button.

For #3:

(A) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(B) In the search box, type or paste ui.systemUsesDarkTheme

(C) Firefox should display a bar with some radio buttons to choose a new preference type, followed by a + button. Choose Number and click the + button:

(D) Edit the value to either 0 (Light) or 1 (Dark) and then click the blue check mark button or press Enter/Return to save the change.

You should notice the about:config page adapt to your preference within a moment or two.


Does any of that help with the page(s) giving you problems?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.