Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

change favicon of bookmarks

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

i know the developers have so much to do and they even work on other projects but out of sheer laziness, i want to set, not change, but set favicons for bookmarks who don't have a favicon. these bookmarks lead to pages where no favicon ist.

the favicon i want has it's own url and is somewhere in the internet as png.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.