Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

MS 10 doesn't show Firefox as option when trying to set it as default browser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Firefox suggested technique of uninstalling then reinstalling Firefox didn't work. Not shown as option for default browser. Only choices are IE, Edge, Chrome

Firefox suggested technique of uninstalling then reinstalling Firefox didn't work. Not shown as option for default browser. Only choices are IE, Edge, Chrome

Tất cả các câu trả lời (1)

more options