Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox stops responding immediately on open.

  • 7 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi, firefox was fine yesterday however now today it stops responding as soon as I open it.

I'm not even able to press restore session or anything, don't have time for it.

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

Can you try installing the latest version from https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/ and see if that helps?

Hữu ích?

more options

Russell John said

Can you try installing the latest version from https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/ and see if that helps?

Not possible, tried uninstalling and installing first Regular firefox, installation fails and it still stops responding, then tried the Developer Edition and the same thing happens.

Hữu ích?

more options

In fact, not even the uninstall process works properly.

It just gets stuck.

Hữu ích?

more options

And if I install using the non-stub installer:

Hữu ích?

more options

That's unusual. Assuming you're trying to install the correct version (64bit or 32bit), can you try disabling your anti-virus and firewall temporarily and see if that helps?

Hữu ích?

more options

You can check for issues caused by a corrupted or incomplete Visual C++ installation that is missing runtime components (Redistributable Packages) required by Firefox, especially VCRUNTIME140_1.dll.

Install both 32-bit and 64-bit "Visual Studio 2015, 2017 and 2019" downloads, (x86: vc_redist.x86.exe and x64: vc_redist.x64.exe) from https://support.microsoft.com/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads

Hữu ích?

more options

Boot the computer in Windows Safe mode with network support to see if that works better in case security software is causing problems.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.