Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is not responding

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

It says that Firefox is already running in background and gives prompt to close Firefox, upon clicking which it repeats the same process again. I have tried closing it from task manager, but can't close one, saying that the operation could not be completed. Can you please help me with this? It is a bit urgent.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

How about powershell as admin? Run this PS C:\> Stop-Process -Name "Firefox" Or login as admin see if you have the same issue with the process already running.

Hữu ích?

more options

Did you install Firefox as an administrator? Are you having the issue with a non-administrator account?

Try this DOS command: TASKKILL /T /F /IM Firefox.exe

Hữu ích?

more options

Shut down Firefox. Using your file browser, open the Programs Folder on your computer.

Windows: C:\Program Files C:\Program Files (x86) Note: Check Both Folders

Right click on Firefox.exe and select Properties. Now select Compatibility. Turn Off Run This Program In Compatibility Mode, and Run This Program As An Administrator.

Do the same for any Firefox shortcuts you have. Now restart Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.