Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

shortcuts on home page - cannot add

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 116 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have ver 92 on a Win7 PC. I cannot add web site short cuts to home page. None of the suggestions out on web help.

on the blank "tiles" on home page, there is the 3 dots, but no option to edit. somehow I got one of these tiles filled out/in, but I cannot repeat it. I believe I dragged from bookmarks, does not now.

I have ver 92 on a Win7 PC. I cannot add web site short cuts to home page. None of the suggestions out on web help. on the blank "tiles" on home page, there is the 3 dots, but no option to edit. somehow I got one of these tiles filled out/in, but I cannot repeat it. I believe I dragged from bookmarks, does not now.

Giải pháp được chọn

This is about the Edit button that appears if you hover an (empty) tile and that opens a pop-up if you click this button.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

This is about the Edit button that appears if you hover an (empty) tile and that opens a pop-up if you click this button.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào