Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I get the .cer-File for my secunet Konnektor?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi hahufomi

more options

I need to download a certificate from a device in my networt called secunet Konnektor

https://www.secunet.com/loesungen/einboxkonnektor

on the manual it's written how to do it.

https://www.secunet.com/loesungen/einboxkonnektor#c1607

I suggest to find a manual somewhere in the first link or in google:

chapter 7.4.3

go to chrome (same with edge)

click on the lock on the left hand side of the link https://XXX.XXX.XXX.XXX:8500/management

somehow click on the button where you can open a small windows called "certificate".

The "General" tab shows informations about the certificate.

Click on the tab "Details" and click on "Copy file".

The certificate-assitent opens and after clicking on next, you choose DER-coded-binary X.509 (.CER)

Save the file somewhere where you can find it.

I can't do this on firefox

On firefox I can find a lock on the left hand side of the link https://XXX.XXX.XXX.XXX:8500/management

when i click on it and then on something else, i can then click on more informations.

a windows opens called "page informations"

under "security" i click on "view certificates" and a new tabs opens called "certificate for konnektor".

but there is no possibilty to download a cer-file. only a pem file and it doesn't really help me.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

2.2 Sicherheitsfunktionen 7.4 Erstanmeldung > 7.4.3 TLS-Zertifikat exportieren (CER-Datei) > 9.3.3 Bereich „Clientsysteme“ 9.5 Das Menü „System“ 9.5.2 Bereich „Zertifikate“ > 11.4 Den Modularen Konnektor administrieren 16.8.3 TLS 16.9.5 Menü „System“

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.