Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox on Ubuntu LTE with WSL2 and GWSL - Crashs all the time

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 619 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi atomino2000

more options

Hello,

what can i do when i get a message "Sorry. We just need to do one small thing to keep going." with <Restart Firefox> or "Gah. Your tab just crashed." all the time i open firefox? A restart with Add-Ons disabled does not help. I send the troubleshooting information from Help/Troubleshooting information. As one can see Firefox does not seem to produce crash reports either.

Kind regards Atomino Zweitausend

Hello, what can i do when i get a message "Sorry. We just need to do one small thing to keep going." with <Restart Firefox> or "Gah. Your tab just crashed." all the time i open firefox? A restart with Add-Ons disabled does not help. I send the troubleshooting information from Help/Troubleshooting information. As one can see Firefox does not seem to produce crash reports either. Kind regards Atomino Zweitausend
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hi FredMcD,

i downloaded and unzipped the recommended version and ran it from the ./firefox folder (my location was /tmp/firefox). It worked. Then I removed the currently installed firefox-esr package and reinstalled the firefox package with apt. Now it works (it's magic).

I assume something was wrong with my profile.

Thanks for the recommendation.

Kind regards Atomino

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Are you currently using a version from the repositories of your Linux distribution? Try the Firefox version from the official Mozilla server: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/


If you have trouble with the upgrade, use this link; http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

more options

Giải pháp được chọn

Hi FredMcD,

i downloaded and unzipped the recommended version and ran it from the ./firefox folder (my location was /tmp/firefox). It worked. Then I removed the currently installed firefox-esr package and reinstalled the firefox package with apt. Now it works (it's magic).

I assume something was wrong with my profile.

Thanks for the recommendation.

Kind regards Atomino