Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Jumping on MAC M1

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Latest version is jumping up and down as I try to read article.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You appear to be using Firefox 78 ESR. Any special reason for this version and not the current release as that version might run better on a Mac M1 ?


Hữu ích?

more options

About Firefox says I am up-to-date.

Hữu ích?

more options

You are up to date because you are likely on the ESR update channel for some reason. On Mac this would happen if you were running a no longer supported MacOS 10.9 or 10.10 or 10.11 version, but I don't know why this would happen with an Apple M1 processor unless M1 refers to a specific Mac computer and not to the processor and you updated the OS to 10.15 or newer.

The only way to switch the update channel is to drag the 78 ESR version to the trash and download and install the current release.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.