Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I have different browser settings for online and offline web pages?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I want to have a different browser settings for both browsing the web and controlling my media player.

I currently do this by using a different browser, firefox for web and opera for a local web based music player.

Ideally I would like a browser instance that only has only Close and Minimise buttons and retains size and position. I cannot seem to do this with any browser, they all want to give me tabs, menus, shortcuts, in short, to much clutter. I have managed to create a chromeless window but then that becomes the default for all browing windows.

I would like to achieve this with just Firefox.

My last try was this, with Chrome because Firefox wouldnt play at all.

--app="data:text/html,<script>window.location='http://moode.local/#notarget';window.resizeTo(750,600);window.moveBy(246, 50);</script>"

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The only way would be to have two or more different profiles. Each with its own settings. You can use shortcuts on your desktop to call these profiles.

Hữu ích?

more options

You can possibly run code in the Browser Console to toggle the navigator toolbox of the currently selected browser window off/on.


/*toggle navigator-toolbox*/
(function(){ /*toggle navigator-toolbox*/
var doc = Services.wm.getMostRecentWindow("navigator:browser").window.document;
var nt = doc.getElementById("navigator-toolbox");
var isCollapsed = nt.getAttribute("collapsed") == "true";
if (isCollapsed){nt.removeAttribute("collapsed");}
else {nt.setAttribute("collapsed", "true");}
})()

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.