Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is it possible to disable protected pages for extensions so I can see Mozilla pages in dark mode?

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 50 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Hello, I use dark mode extensions extensively :) and I really dislike light mode pages. However, Mozilla pages refuse to be changed due to the fact that they are "protected" by default.

I don't really care for this protection. Can it be disabled?

Hello, I use dark mode extensions extensively :) and I really dislike light mode pages. However, Mozilla pages refuse to be changed due to the fact that they are "protected" by default. I don't really care for this protection. Can it be disabled?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

It is possible to change the restricted domains preference (https://support.mozilla.org/hsb/questions/1306789) but that seems not to affect moz extension pages. It is possible to change background colour using a bookmarklet.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

(what adds to the problem is that Mozilla doesn't provide a dark mode version of their support & addons pages)

more options

Giải pháp được chọn

It is possible to change the restricted domains preference (https://support.mozilla.org/hsb/questions/1306789) but that seems not to affect moz extension pages. It is possible to change background colour using a bookmarklet.

more options

Thanks terry21, never knew what a bookmarklet was; finding a dark mode one certainly helped.

more options

You can also change colours using userContent.css if you are willing to create it. It is much the same as userChrome.css but applies to content rather than the ui. (Remove blank space in link.) https://www.userchrome. org/how-create-userchrome-css.html

Được chỉnh sửa bởi Terry vào