Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is it possible to disable protected pages for extensions so I can see Mozilla pages in dark mode?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TNorth

more options

Hello, I use dark mode extensions extensively :) and I really dislike light mode pages. However, Mozilla pages refuse to be changed due to the fact that they are "protected" by default.

I don't really care for this protection. Can it be disabled?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

It is possible to change the restricted domains preference (https://support.mozilla.org/hsb/questions/1306789) but that seems not to affect moz extension pages. It is possible to change background colour using a bookmarklet.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

(what adds to the problem is that Mozilla doesn't provide a dark mode version of their support & addons pages)

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

It is possible to change the restricted domains preference (https://support.mozilla.org/hsb/questions/1306789) but that seems not to affect moz extension pages. It is possible to change background colour using a bookmarklet.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.