Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Gap between bookmark folder lists is huge

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TNorth

more options

In the latest release the gap between Bookmarks on the Bookmark toolbar folders is huge. Why was this changed and how to change it back? Note this isn't happening from the menu, only from the Bookmarks toolbar folders. It is extremely ugly and huge waste of space which forces me to scroll to see all my bookmarks under some folders.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

In the current Firefox 92 release you can only reduce the menu spacing via userChrome.css. In the next Firefox 93 release (current Beta/DE) they have added support to reduce the menu spacing via "Density: Compact" on the Customize page.

Note that "Compact" is no longer present by default as a Density choice in Customize.

Hữu ích?

more options

Why would they have changed this in the first place and why don't they fix it immediately? Firefox has been my go to browser since it was released but you are making me seriously consider switching completely to chrome.

FYI, I changed browser.compactmode.show to True and restarted my browser and it still has the same issue.

Được chỉnh sửa bởi kronem vào

Hữu ích?

more options

Changing that preference gives you the option of choosing compact density in Customise Toolbar but that won't make any difference to bookmarks spacing until (apparently) version 93.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.