Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Removing bookmark bar in Kali Linux

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hello there I am using Kali Linux and wish to remove bookmark bar from the top. Usually there's an option to never show bookmarks(in windows) but in this case(Kali Linux), this isn't the case anymore. So I would like some support about HOW DO I REMOVE MY BOOKMARK MENU FROM THE ADDRESS BAR and I would really appreciate it. FROM IMAGE : The bookmark menu you see that contains bookmarks like Kali Linux, Kali training, Kali Tool etc, is to be removed. NOT THE BOOKMARK itself but the COMPLETE BOOKMARK MENU Thanks again.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.