Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot download any attachment on my AOL email as of today

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I cannot open or download any attachments (.pdf, .doc, .jpg, etc.) attached to my AOL emails. This just started today. I didn't update Firefox today. I did not change any settings. What is happening???

Giải pháp được chọn

Firefox shows a purple shield instead of a gray shield at the left end of the location/address bar in case Enhanced Tracking Protection is blocking content. You can click shield icon for more detail and possibly disable the protection. You can check the Web Console for related messages about blocked content.

If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block content (Adblock Plus, NoScript, DuckDuckGo PE, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin) always make sure such extensions do not block content.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You are forcing people to find another browser....I can use edge...but I have been with firefox a long time...but I have to be able to open emails and the attachments a long time...I don'

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Firefox shows a purple shield instead of a gray shield at the left end of the location/address bar in case Enhanced Tracking Protection is blocking content. You can click shield icon for more detail and possibly disable the protection. You can check the Web Console for related messages about blocked content.

If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block content (Adblock Plus, NoScript, DuckDuckGo PE, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin) always make sure such extensions do not block content.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.