Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pocket is missing from Firefox preferences

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I have Firefox version 78, as my MacBook Pro is 11 years old. After the last automatic update, however, Pocket has disappeared from my tab. I did the following:

1. typed in about:config 2. accepted the risk 3. all areas are set to "true" 4. went to Firefox preferences and the to Firefox Home Content and add Pocket is no longer listed. (See snap shot)

I tried downloaded the latest version of Firefox, but my computer is too old to use it. Is there anything else I can do? I really enjoyed Pocket and its articles. Thank you.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.