Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Web Page Loading Issues

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

For several weeks now: When I click on a link in Google search it stalls out with a Google address and a blank window. A lot of web pages either show a blank window or don't load completely until I reload them. These things don't happen every time but far too often. The only firewall and anti-virus I use is Windows Defender.

Windows 10 with latest Firefox. Adguard Adblocker and standard enhanced tracking protection. T-Mobile Home Internet Normal download speeds over 140mbps and upload speeds of over 40.

The attached screenshot is what happened when I first came to support looking for help. The screenshot is taking a long time to upload.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.