Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The WidevineCDM plugin has crashed. (on Windows 10)

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1599 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi slo_bern

more options

This is suddenly happening to me on Firefox 92.0 (64-bit) running on Windows 10 21H1. Worked on 9/12, failed consistently starting 9/13, (possibly coinciding with auto-update from FF 91.0.2 to FF 92.0). I'm using WidevineCDM version 4.10.2209.1 to watch Xfinity stream recordings. Have submitted 3 crash reports via FF.

This is suddenly happening to me on Firefox 92.0 (64-bit) running on Windows 10 21H1. Worked on 9/12, failed consistently starting 9/13, (possibly coinciding with auto-update from FF 91.0.2 to FF 92.0). I'm using WidevineCDM version 4.10.2209.1 to watch Xfinity stream recordings. Have submitted 3 crash reports via FF.

Giải pháp được chọn

BTW, It seems I have resolved it on my own, by using a couple of the buttons on the about:support page...

First I cleared the startup cache, restarted FF, and then I Refreshed Firefox.

Hope this helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

If you have submitted crash reports, please post the IDs of one or more recent crash reports that start with "bp-".

  • bp-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

You can find the report ID of recent crash reports on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page.

  • click the "All Crash Reports" button on this page to open the about:crashes page and see all crash reports.

Alternatively you can open about:crashes via the location/address bar.

See also:

more options

Apparently some of the submissions failed. Here are a couple that were submitted:

bp-e0c2aeb6-4af5-4f78-bb05-383460210914 bp-6490b038-0de9-4f8c-846c-4b4e20210914

more options

Giải pháp được chọn

BTW, It seems I have resolved it on my own, by using a couple of the buttons on the about:support page...

First I cleared the startup cache, restarted FF, and then I Refreshed Firefox.

Hope this helps.