Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Reactivate a support thread to correct an answer?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bwillner

more options

A previous thread on the support website has an incorrect answer: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1288732

The responses may have been correct at the time, but there is an easy solution to this problem now. However, the thread has been archived so no new responses are allowed. The problem is a Google search (as well as other search engines and even a support.mozilla search) pops up this archived, incorrect response first. In some searches, a correct response cannot be found on the first page of search results.

It would be nice if there was a way to unarchive older questions to add a new answer to inaccurate or dated info.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello! My name is Alex and I will be assisting you today. So I am sure I understand the problem, you are having trouble with Bookmarks, correct?

Hữu ích?

more options

Hi Alex, I found the solution to my bookmarks problem. I just wanted to correct the support discussion to have the correct answer, too.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.