Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox can’t establish a connection to the server at ws://127.0.0.1 (plugin or setting is causing this, how to discover exact cause?)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3848 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi #367259

more options

Hello, Firefox 91.0.2 shows in dev. console: Firefox can’t establish a connection to the server at ws://127.0.0.1

The Private browsing window has the issue too, but i am unsure if it really disable all extensions.

When i use different Firefox profile, then the localhost site i am trying to load is loaded without that error. So how to discover please which FIrefox profile setting is preventing the loading please?

Hello, Firefox 91.0.2 shows in dev. console: Firefox can’t establish a connection to the server at ws://127.0.0.1 The Private browsing window has the issue too, but i am unsure if it really disable all extensions. When i use different Firefox profile, then the localhost site i am trying to load is loaded without that error. So how to discover please which FIrefox profile setting is preventing the loading please?

Được chỉnh sửa bởi #367259 vào

Giải pháp được chọn

Tried: FF hamburger menu, Help, Troubleshoot mode... it started working in this no-extensions mode, and after restart to normal mode it is still working. So the workaround was to restart Firefox? :-/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Tried: FF hamburger menu, Help, Troubleshoot mode... it started working in this no-extensions mode, and after restart to normal mode it is still working. So the workaround was to restart Firefox? :-/