Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Updated versions of FireFox and Syncing your bookmarks

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

So ... every couple months I go to open Firefox and it tells me "you have opened an old version of Firefox you will need to get the newest version" So I go ahead and do what they want but then my bookmarks NEVER come over.... Like I am telling you they NEVER come over .... maybe two of them and then all the rest are lost and it is soooooooooo frustrating because this is my work and I have so many so I think I may have to stop using Firefox. It just happened this morning so I go to sign in to sync and NOTHING ...... I am so tired of going through this all of the time like it happens every two months and I don't understand ...... UGH!!!

Thank you Angela Miller

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.