Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Showing browser extension on Toolbar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 156 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I hid a browser extension from my toolbar. But can't find any option to show it back on toolbar. How can I do that?

I hid a browser extension from my toolbar. But can't find any option to show it back on toolbar. How can I do that?

Giải pháp được chọn

Customize Firefox controls, buttons and toolbars {web link}

Type about:customizing<enter> in the address bar.

Note: about:customizing is no longer present in Firefox 47+ releases.

  • Press Alt or F10 to bring up the Menu Bar.Then View > Toolbars > Customize.
  • Right-click on a blank spot in the toolbar and select Customize.

In the new window, look for the icon. When you find it, hold down the left button on it, and move it to where you want it to be. You can move any of the icons you want from here, but; some icons are locked in place.

There is also a Restore Defaults button at the bottom right.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Customize Firefox controls, buttons and toolbars {web link}

Type about:customizing<enter> in the address bar.

Note: about:customizing is no longer present in Firefox 47+ releases.

  • Press Alt or F10 to bring up the Menu Bar.Then View > Toolbars > Customize.
  • Right-click on a blank spot in the toolbar and select Customize.

In the new window, look for the icon. When you find it, hold down the left button on it, and move it to where you want it to be. You can move any of the icons you want from here, but; some icons are locked in place.

There is also a Restore Defaults button at the bottom right.