Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Line Spaces Between Bookmarks In Folders

  • 5 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 56 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi j.erbes

more options

Hello all there,

after the latest update to FF 92.0 the bookmarks which are organized in folders enlarged its line space between. Unfortunately very less bookmarks can be seen at once. How can I set the spaces between those bookmarks?

Giải pháp được chọn

In the current Firefox 92 release you can only reduce the menu spacing via userChrome.css. In the next Firefox 93 release (current Beta/DE) they have added support to reduce the menu spacing via "Density: Compact" on the Customize page.

Note that "Compact" is no longer present by default as a Density choice in Customize.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Hi

I believe that this is being adjusted in a future update and is currently being tested in our Nightly builds of Firefox.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

In the current Firefox 92 release you can only reduce the menu spacing via userChrome.css. In the next Firefox 93 release (current Beta/DE) they have added support to reduce the menu spacing via "Density: Compact" on the Customize page.

Note that "Compact" is no longer present by default as a Density choice in Customize.

Hữu ích?

more options

Seburo said

Hi I believe that this is being adjusted in a future update and is currently being tested in our Nightly builds of Firefox.

That would be fine! Thanks for the information.

Hữu ích?

more options

cor-el said

In the current Firefox 92 release you can only reduce the menu spacing via userChrome.css. In the next Firefox 93 release (current Beta/DE) they have added support to reduce the menu spacing via "Density: Compact" on the Customize page. Note that "Compact" is no longer present by default as a Density choice in Customize.

Thanks for the hints. I just check if I can install beta without loosing the current 92.0 - otherwise I will wait for 93 release.

Hữu ích?

more options

Well, I'm on FF 93.0 64-bit and the problem is still here.

Yes, I can go to Customize and set Density:Compact, but it still says it it unsupported and even though it reduces the top-of-the-screen header lines spacing to acceptable levels, the spacing on bookmark drop-downs only goes down to an unacceptable 1.5 line spacing.

Not good enough. Needs to be fixed.

Được chỉnh sửa bởi j.erbes vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.